Świadczenia rodzinne


Świadczenia rodzinne przysługują :

- obywatelom polskim,

- cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkiwanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują powyższym osobom, jeżeli zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydawane przez właściwy urząd skarbowy,

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

- oświadczenia o deklarowanych dochodach w przypadku osoby prowadzącej działalność na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej,

- nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,

- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

Granica wieku

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
-
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia .

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka;

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3. samotnego wychowywania dziecka;

4. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6. rozpoczęcia roku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Do świadczeń rodzinnych należy również - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga przysługuje w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie, która ukończyła 75 lat,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 miesięcznie.

informacja opracowana na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz.U. Nr 139 poz. 992 z późn. zm. )
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  18‑04‑2008 09:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2012 12:52:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive