Pomoc społeczna


POMOC SPOŁECZNA


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w ośrodku pomocy społecznej osobiście lub pisemnie.
Wniosek może również złożyć przedstawiciel ustawowy za zgodą wnioskodawcy.
Z pomocy społecznej można uzyskać następujące świadczenia:
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy
- zasiłek celowy specjalny
- dożywianie dzieci
- kompletowanie dokumentów do umieszczenia w domach pomocy społecznej
- sprawienie pogrzebu
- praca socjalna
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów w/w lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


Informacja opracowana na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.09.175.1362 )

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  18‑04‑2008 08:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2012 11:49:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive