Europejski Fundusz Społeczny


Zapytanie ofertowe 2014

12‑03‑2014 10:42:23

Biała, dnia 11 marca 2014 roku

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych ramach projektu "Uaktywnij się" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

kod CPV 80500000-9 (usługi szkoleniowe)

kod CPV 85312320-8 (usługi doradztwa)

kod CPV 80570000-0 (usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

Uczestnikami Projektu będzie 9 osób - młodzież ucząca się w wieku gimnazjalnym (5 kobiet/4 mężczyzn) ze środowisk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Podstawa prawna trybu zamówienia : art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)
I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

98-350 Biała

Biała Druga 4B

II. Przedmiot zamówienia:

 1. miejsce realizacji : Gmina Biała
 2. zamówienie obejmuje następujące zadania:
 • przygotowanie szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
 • realizację poszczególnych zadań, w tym warsztatów, poradnictwa i terapii grupowej przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie
 • koordynację oraz nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami
 • bieżącą współpracę z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów, poradnictwa i terapii grupowej ściśle wg wytycznych Zamawiającego
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych dla wszystkich uczestników warsztatów, poradnictwa i terapii grupowej (teczka, notatnik, długopis oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne do każdego modułu szkoleniowego)
 • zapewnienie wyżywienia w formie cateringu dla 9 Uczestników projektu warsztatów i terapii grupowej w każdym dniu szkoleniowym
 • zapewnienie ubezpieczenia NNW dla 9 Uczestników projektu na czas realizacji warsztatów, poradnictwa i terapii grupowej
 • zapewnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia warsztatów, poradnictwa i terapii grupowej na terenie Gminy Biała
 • wydanie 9 Uczestnikom projektu certyfikatów ukończenia udziału w warsztatach, poradnictwie i terapii grupowej

 1. Zakres szczegółowy świadczonych usług obejmuje:

1/ 18 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa dla 9 Uczestników projektu Program: nauka wyznaczania celów życiowych, pozytywnego myślenia, definiowania wykorzystywania zasobów własnych, tworzenie pozytywnych relacji międzyludzkich, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów. Termin realizacji: kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.

2/ 12 godzin dydaktycznych warsztatów doradztwa edukacyjnego prowadzonego przez doradcę edukacyjnego dla 9 Uczestników Program : podnoszenie świadomości roli edukacji w budowaniu kariery zawodowej, planowanie ścieżki edukacyjnej w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości edukacyjnych na terenie województwa, aktywne techniki poszukiwania zatrudnienia. Termin realizacji: maj, październik 2014 r.

3/ 60 godzin dydaktycznych grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia, wzmacniania zasobów własnych dla 9 Uczestników - prowadzi zespół specjalistów i terapeutów. Termin realizacji: lipiec, sierpień, wrzesień, listopad 2014 r.

III. Termin realizacji zamówienia :

- zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie od miesiąca kwietnia 2014 r. do miesiąca listopada 2014 r. , zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

- zamówienie realizowane będzie w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9.00 do 15.30

- zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć i ilości osób objętych szkoleniem

IV. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. zamówienie musi być realizowane przez firmę szkoleniową:
  • posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP,
  • z poświadczonym referencjami doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowo - doradczych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przeprowadzenie co najmniej jednej usługi szkoleniowej obejmującej grupową terapię psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zapewniająca kompleksowość wykonania usług szkoleniowo-doradczych stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego

V. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta na szkolenia w ramach projektu "Uaktywnij się" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Załączniki do oferty

1) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy;

3) Opis sposobu realizacji zamówienia

4) Wykaz zrealizowanych projektów szkoleniowo-doradczych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,w tym przeprowadzenie co najmniej jednej usługi szkoleniowej obejmującej grupową terapię psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 20 marca 2014 roku, do godziny 9.00 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

98-350 Biała

Biała Druga 4B

e-mail: gops.biala@biala.finn.pl

fax: 43 84 19 002

VI. Kryterium i sposób oceny oferty

Kryterium dostępu do pozyskania zamówienia jest doświadczenie w realizacji grupowej terapii psychologicznej, psychospołecznej i rodzinnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie potwierdzonego za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.

Kryterium i sposób oceny oferty:

1) cena - 60 %

Najwyższą liczbę punktów - 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według poniższego wzoru:

Koszt oferty = Najniższa cena oferty/Cena oferty badanej x 100 x waga kryterium

W kryterium oceny koszt oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt

2) doświadczenie firmy w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujących grupową terapię psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną - 20 %.

Za każdy zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujący grupową terapię psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną Wykonawca otrzyma 1 pkt, przy czym maksymalnie Wykonawca może uzyskać 20 pkt. Kryterium oceny są potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

3) Wartość merytoryczna oferty - Opis sposobu realizacji usługi - 20 %

Opis sposobu realizacji usługi zostanie oceniony pod kątem przedstawionych poniżej podkryteriów:

a) zabezpieczenie logistyczne, kadrowe, techniczne i merytoryczne projektu

b) nadzór nad prawidłowością realizacji usługi szkoleniowej

Wobec wskazanych powyżej w lit. od a) do b) podkryteriów zostaną przyznane punkty pomocnicze w sposób następujący :0 pkt

brak opisu

3 pkt

opis ogólny

5 pkt

opis szczegółowy poruszający wszystkie zagadnienia dla danego tematu w sposób poprawny merytorycznie;

10 pkt

opis pogłębiony poruszający wszystkie zagadnienia, świadczący
o dogłębnej merytorycznej i analitycznej znajomości tematu;

Punkty przyznane za kryterium Wartość merytoryczna oferty (W) będą liczone według następującego wzoru:Nr kryterium:

Wzór:

2

Wartość merytoryczna oferty (W)

Liczba punktów = ( W/ Wmax ) x 20

gdzie:

- W - liczba punktów cząstkowych przyznanych ofercie w tym

kryterium

- Wmax- maksymalna możliwa liczba punktów cząstkowych do

uzyskania za podkryteria określone w pkt. 3. Lit. a) do lit. b) w tym kryterium

- 20 - maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj. 20 punktów

Łączna ocena będzie sumą ocen za poszczególne kryteria.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów.

Zatwierdzono dnia 11 marca 2014 r.

Aneta Gwiazda

Kierownik GOPS w Białej

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 1

................................. Miejscowość, dnia................................


pieczątka oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej

98-350 Biała

Biała Druga 4B

Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.), a dotyczącego:

Organizacji i przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych dla 9 osób w ramach projektu "Uaktywnij się" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.a) Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nr tel. ............................................................. e-mail .....................................................

Nr faksu .............................................................................................

NIP .......................................................................... REGON ........................................

składamy ofertę następującej treści:

b) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto......................................................... zł.

Słownie: ............................................................................................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT .......% ............................... zł.

Cena brutto ......................................................................... zł.

Słownie: ............................................................................................................................. zł

c) Oświadczamy, że akceptujemy warunki i terminy realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 11 marca 2014 r. i w przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji umowy uwzględniającej te warunki.
Miejscowość, dnia ............................ ....................................

Podpis osoby upoważnionejZałączniki:

Załącznik nr 2

WYKAZ USŁUG

Wykaz usług szkoleniowo-doradczych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmujących grupową terapię psychologiczną, psychospołeczną i rodzinną. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie


Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia i miejsce jego wykonania

Opis wykonywanych prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

Data realizacji przedmiotu zamówienia

Oznaczenie Zamawiającego dla którego realizowany był przedmiot zamówienia (nazwa, adres, nr telefonu)

Wartość brutto przedmiotu zamówienia

(PLN)
Miejscowość, dnia ............................ ....................................

Podpis osoby upoważnionejTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  18‑05‑2009 09:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  18‑05‑2009 09:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2014 10:39:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie