Fundusz AlimentacyjnyFundusz alimentacyjny, ma na celu udzielenie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji i zastąpi obecną zaliczkę alimentacyjną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :

- do ukończenia przez nią 18 roku życia,

- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,

- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń złożonego w organie właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

1. dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a. zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

b. oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

c. oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych;

4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

5. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

6. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynność związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

a. brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia,

b. brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Ponadto organ może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów niezbędnych dla właściwego rozpatrzenia sprawy tj. np.: orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Zgodnie z w/w ustawą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy tj. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego lub począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 1 października 2008 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
  3. zawarła związek małżeński.


Informacja wytworzona przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  18‑04‑2008 10:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Duda-Ścigała
email: gops.biala@biala.finn.pl tel.:0438419002
, w dniu:  18‑04‑2008 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2009 09:44:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie